Privacy statement

Privacyverklaring van Sima Intercultureel Medisch Adviesbureau, opgesteld mei 2018

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Sima, Intercultureel Medisch Adviesbureau

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). De plichten van Sima Intercultureel Medisch Adviesbureau Intercultureel Medisch Adviesbureau Sima is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  1. voor zorgverlening
  2. voor behandeling, begeleiding, ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting voor doelmatig beheer en beleid

Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.

Beveiliging

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

In geval van mogelijke schending kunt u dit melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Intercultureel Medisch Adviesbureau Sima is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk op te halen dan kunt u dit aangeven.

Gegevens patiënt

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van onze praktijk).

Overdracht van uw dossier

Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Indien deze overgedragen wordt om wat voor reden dan ook dan vindt de overdracht zo snel als mogelijk plaats, in ieder geval binnen een maand. Uw medisch dossier wordt dan door persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail worden overgedragen. Beide partijen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Uitwisseling gegevens

Medicatiegegevens kunnen gedeeld worden met uw apotheek en andere medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de praktijk of de huisarts aan u heeft voorgeschreven.

Contact

Mocht u vragen hebben omtrent uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met:
Sima (Suaad Intercultureel Medisch Advies Bureau)
Mevrouw Drs. S. Abdulrehman
Arts Seksuoloog geregistreerd NVVS
Mobiel: 06 51 36 86 61